logo

İhyâ-u Ulûmid-dîn

İmam Gazzâlî ve onun en önemli eseri olan İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn, asırlardan beri tesirini hem Müslüman coğrafyada hem de Batı dünyasında devam ettirmektedir. Gazzâlî Eş’arî kelâmcısı, Şâfiî fakîhi, mutasavvıf, bâtınîlere ve filozoflara yönelttiği eleştirileriyle tanınan büyük İslâm âlimi ve düşünürüdür.

Paylas :

Açıklama

İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn, Arapça olan aslından birçok dile çevrildiği gibi çok kıymetli ilim ehli tarafından Türkçe’ye de kazandırılmıştır. İhyâ’nın özetine gelince, Türkçe olarak ve bizatihi üzerinde çalışılarak hazırlanmış bir özeti, bilebildiğimiz kadarıyla bulunmamaktadır. Bu açıdan bu çalışmanın önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ümit ediyoruz.

Bu kitap vesilesiyle, okuyucunun, manevi yönden ciddi manada bir inkişafa mazhar olacağına dair inancımızın tam olduğunu belirt- mek isteriz. Zira İhyâ, Gazzâlî’nin de ifadesiyle Allah’tan korkutucu, âhirete teşvik edici ve dünyadan sakındırıcı hakikatlerle doludur.
Bu eser, her şeyin görünen yanından ziyade bir görünmeyen yönü olduğunu ve aslında bu görünmeyen yönünün daha baskın ve şuur kazandırıcı olduğunu ifade etmesi bakımından da ayrıca önemlidir.

Ek bilgi

Baskı Tarihi

Eylül 2023

ISBN

9781682366851

Sayfa

408

Satın Al

E Kitap:

Apple Books Google Books